پروژه مسکونی خیایان امام رضا مشهد

ملک کلنگی دارای یک طبقه زیرزمین و یک طبقه همکف می باشد و هم اکنون در حال تخریب می باشد.

ملک کلنگی پروژه خیابان امام رضا
ملک کلنگی پروژه خیابان امام رضا
پروژه امام رضا قبل از تخریب
پروژه امام رضا قبل از تخریب
پروژه امام رضا در حال تخریب
پروژه امام رضا در حال تخریب

با توجه به پیشرفت پروژه تصاویر آن به مرور به همین صفحه اضافه خواهد شد.