مشاوره حضوری

  • مخصوص همشهریان در شهر مشهد
  • یک جلسه مشاوره 600 هزارتومان

مشاوره تلفنی

  • برای همه افراد
  • 1 ساعت مشاوره 400 هزارتومان

مراحل درخواست مشاوره

  • واریز مبلغ مشاوره
  • ارسال رسید با پیامک به شماره تلفن 09155129787
  • تعیین وقت مشاوره

5305 – 2482 – 9975 – 6037

شماره کارت بانک ملی به نام علی زارع