بایگانی برچسب برای: ضوابط پارکینگ

نحوه محاسبه جریمه ماده صد شهرداری

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"محاسبه جریمه اضافه بنا مسکونی","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"مبلغ جریمه اضافه بنا بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰۰ حداقل یک دوم و حداکثر ۳ برابر …