تعهدات سازنده و مالک در قرارداد مشارکت در ساخت

/
تعهدات سازنده ساختمان به مراتب از تعهدات مالک بیشتر است. چرا …
نحوه انتقال سند در قرارداد مشارکت در ساخت

انتقال سند در مشارکت در ساخت

/
همانطور که می دانید در قرارداد مشارکت در ساخت ملکی وجود دارد که سازن…
پیشفروش در مشارکت در ساخت

پیش فروش مشارکت در ساخت

/
خیلی سازنده ها در قرارداد مشارکت در ساخت انتظار دارند که صا…

داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

/
یکی از مهمترین موارد در موضوع مشارکت در ساخت داور است که در صورت ع…

قرارداد مشارکت در ساخت

/
در قرارداد مشارکت در ساخت ۲ طرف قرارداد عبارتند از :صاحب یا صاحبان…