تعهدات سازنده و مالک در قرارداد مشارکت در ساخت

تعهدات سازنده ساختمان به مراتب از تعهدات مالک بیشتر است. چرا که او ساخت پروژه را بر عهده دارد و هزینه ها را تقبل می‌کند. در بندهای مرتبط با تعهدات سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت به مواردی مثل اجرای صحیح پروژه و تحویل به موقع پرداخته و تعهدات …
نحوه انتقال سند در قرارداد مشارکت در ساخت

انتقال سند در مشارکت در ساخت

همانطور که می دانید در قرارداد مشارکت در ساخت ملکی وجود دارد که سازنده برای ساخت آن با مالک مشارکت می‌کند. یعنی در واقع سازنده با مالک در ملک شریک می‌شود. حال مالک بایستی با توجه به پیشرفت پروژه در طی چندین مرحله قدرالسهم سازنده از عرصه ملک ر…
پیشفروش در مشارکت در ساخت

پیش فروش مشارکت در ساخت

خیلی سازنده ها در قرارداد مشارکت در ساخت انتظار دارند که صاحب زمین از همان ابتدا به آنها این حق را بدهد که واحدهای خود را پیش فروش کنند. خب سازنده عزیز اگر قرار باشد شما از روز اول پیشفروش کنی که این کار از عهده خود مالک هم برمی آمد و نیازی به…

داوری در قرارداد مشارکت در ساخت

یکی از مهمترین موارد در موضوع مشارکت در ساخت داور است که در صورت عدم انتخاب آن، مشکلات زیادی به وجود خواهد آورد. برای داوری در قرارداد مشارکت در ساخت یک شخص منصف باسواد و با تجربه در امر ساخت و ساز را انتخاب کرده و مبلغی نیز به او پرداخت می …

قرارداد مشارکت در ساخت

در قرارداد مشارکت در ساخت ۲ طرف قرارداد عبارتند از :صاحب یا صاحبان زمین سازنده یا سازندگان فهرست بندهای مهم قرارداد مشارکت در ساختطرفین قرارداد مشارکت در ساختموضوع قرارداد و قدرالسهم طرفینمشخصات ملک یا زمینمشخصات کلی ساختمان جد…