بایگانی برچسب برای: ماده ۱۰۰ شهرداری

نحوه محاسبه جریمه ماده صد شهرداری در سال 1401

{"@context":"https://schema.org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"محاسبه جریمه اضافه بنا مسکونی","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"مبلغ جریمه اضافه بنا بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰۰ حداقل یک دوم و حداکثر ۳ برابر …
کمیسیون ماده ۱۰۰

آشنایی با کمیسیون ماده 100 شهرداری

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دارای شخصیت حقوقی مجزا از شهرداری بوده ولی محل استقرار این کمیسیون در شهرداری است. کمیسیون ماده ۱۰۰ یکی از مراجع اختصاصی  خارج از دادگستری است. اعضای کمیسیون نمایندگان وزارت کشور نماینده دادگستری نماینده …