قرارداد اجرای اسکلت بتنی

قرارداد اجرای سازه بتنی
4.5
(17)

گروه کارکشته در زمینه اجرای اسکلت بتنی در مشهد فعالیت می‌کند. این گروه مشاوره های رایگان خود را از طریق سایت کارکشته در اختیار کارفرمایان عزیز قرار می‌دهد. برای اینکه هزینه اسکلت بتنی خود را به درستی مدیریت کنید لازم است که یک قرارداد صحیح ببندید. در اینجا به شما کمک میکنیم که مهمترین مواردی که در قرارداد اسکلت بتنی وجود دارد را یاد بگیرید.

قرارداد اجرای اسکلت بتنی

این قرارداد در تاریخ …………. ما بین آقا/ خانم ………………. به کد ملی ………………… نشانی ………………. تلفن ………………… که در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود از یک طرف و آقای ……………به کد ملی ………………….. نشانی ……………….. تلفن ……………….. که در این قرارداد پیمانکار نامیده می‌شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا می باشد.

ماده ۱ – موضوع قرارداد

اجرای کامل اسکلت بتنی شامل

 • آرماتوربندی، قالب بندی و اجرای بتن فونداسیون
 • آرماتوربندی، قالب بندی و اجرای بتن دیوار برشی
 • آرماتوربندی، قالب بندی و اجرای بتن تیر و ستون
 • آرماتوربندی، قالب بندی و اجرای بتن سقف وافل
 • نصب پلیت های انتظار

ماده ۲ – اسناد و مدارک

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است :

 • قرارداد حاضر
 • شرایط خصوصی
 • نقشه ها و مجوزهای عملیاتی ابلاغی
 • مدارک و گزارش های مصوب
 • دستورکارهایی که در حین اجرای عملیات موضوع قرارداد از سوی کارفرما ابلاغ می‌شود.

ماده ۳ – مبلغ قرارداد

 • اجرای کامل اسکلت به همراه اجرای سقف وافل به ازای هر مترمربع برابر با ………………… (به حروف…….) برای متراژ تقریبی …………. که در مجموع برابر با ……………………….. (به حروف ……….) است.
 • اجرای فونداسیون (آرماتوربندی، قالب بندی و اجرای بتن فونداسیون) برابر با ………………. (به حروف…….)
 • بابت نصب پلیت انتظار بزرگ برای اجرای تیر فلزی به ازای هر پلیت مبلغ ……………….. (به حروف……..)
 • بابت نصب پلیت انتظار کوچک برای ساپرت نما یا شاسی کشی آسانسور به ازای هر پلیت مبلغ …………. (به حروف……..)
 • به مبالغ این قرارداد هیچگونه مالیات – بیمه و یا کسورات قانونی دیگر تعلق نمی‌گیرد و چنانچه هر یک از طرفین با ارایه این قرارداد به مراکز دولتی یا خصوصی طرف دیگر را ملزم به پرداخت وجهی به لحاظ قانونی یا غیرقانونی نمایند این وجه بر عهده شخص اقدام کننده می‌باشد.
 • هزینه اضافه کاری مازاد بر نقشه های نهایی ابلاغی و مفاد قرارداد در نظر گرفته نشده است و بر حسب مورد به صورت توافقی مبلغی با کارفرما تنظیم می‌گردد.
 • اجرای همبندی – دیوار حایل بتنی – استخر – سپتیک تانک و از قبیلهم شامل قالب بندی با قالب فلزی یا چوبی – آرماتوربندی و بتن ریزی بر حسب مورد به صورت توافقی با کارفرما تنظیم میگردد.
 • در صورت اجرای پیش آمدگی های انتظار بتنی یا فلزی در انتهای کار بر حسب مورد توافقی با کارفرما مبلغی تنظیم می گردد.

ماده ۴ – نحوه پرداخت

 • مبلغ ………………. همزمان با ورود قالب و تجهیزات به کارگاه به پیمانکار پرداخت میشود.
 • پرداخت حق الزحمه پیمانکار به صورت توافقی هفتگی متناسب با پیشرفت پروژه پرداخت میگردد.
 • در محاسبه متراژ زیربنا هر سقف مساحت پشت تا پشت تیرها ملاک بوده و هیچگونه بازشویی (آسانسور – نورگیر – داکت و غیره) کسر نمیگردد و برای اجرای پله در هر طبقه و رمپ بتنی مساحت آن قسمت معادل ۲ برابر مساحت سقف در متراژ آن سقف در نظر گرفته می‌شود.

ماده ۵ – مدت و تاریخ شروع به کار

 • این قرارداد پس از امضاء طرفین از تاریخ تحویل کارگاه نافذ است.
 • مدت انجام خدمات موضوع قرارداد برای فونداسیون حداکثر ۱۵ روز – برای سقف اول حداکثر ۴۰ روز و برای سایر سقف ها حداکثر ۳۰ روز می باشد.
 • پیمانکار متعهد میشود از تاریخ تعیین شده برای شروع به کار در مدت یک هفته نسبت به تجهیز کارگاه به منظور شروع عملیات موضوع قرارداد اقدام کند.

ماده ۶ – تعهدات پیمانکار

 • پیمانکار متعهد است موضوع قرارداد را با مشخصات مورد توافق ماده ۱ در مهلت تعیین شده و بطور کامل در محل مورد نظر اجرا کند.
 • مبلغ قرارداد برای اجرای کامل موضوع قرارداد میباشد لذا چنانچه حین کار مشخص شود که پیمانکار آیتمی (اعم از اصلی یا جزیی) را در برآوردهای خود بررسی یا اعلام نکرده، هزینه اجرای آن بر عهده پیمانکار است و کارفرما هیچگونه هزینه اضافی را متقبل نخواهد شد.
 • به این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمیگیرد.
 • اگر در چارچوب موضوع این قرارداد کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آنها قیمت یا مقادیری پیش بینی نشده باشد پیمانکار میبایست پس از دریافت ابلاغ کارفرما قیمت پیشنهادی خود را برای اجرای کارهای ابلاغی به کارفرما اعلام نماید و تا انجام توافق نهایی پیمانکار تعهدی در این خصوص ندارد.
 • پیمانکار متعهد است که از مواد و مصالح مصرفی به نحو مطلوب استفاده نماید و در صورت احراز خسارت هزینه آنرا جبران نماید. میزان پرت معقول برای آرماتور ۴٪ وزنی کل در نظر گرفته شده است.
 • پیمانکار برخورداری از توانایی، دانش، پرسنل و ابزار لازم جهت انجام تعهدات این قرارداد را به نحو رضایت بخش و بر اساس استانداردهای داخلی (مبحث نهم مقررات ملی ساختمان) تضمین می نماید.
 • پیمانکار حق استفاده از نیروهای انسانی از اتباع بیگانه فاقد مجوز کار و یا نیروهای فاقد شرایط مندرج در قانون کار را ندارد.
 • فهرست مصالح مورد نیاز بر اساس نقشه های ابلاغی کارفرما حداقل دو هفته قبل از شروع هر مرحله از عملیات اجرایی توسط پیمانکار به کارفرما اعلام میگردد.
 • حمل مصالح در کل فضای کارگاه، نیروی انسانی مجرب، ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز اعم از تجهیزات قطع و خم میلگرد جهت انجام عملیات اجرایی مفاد قرارداد بر عهده پیمانکار می باشد.
 • پیمانکار متعهد به همکاری لازم با کارفرما، گروه نظارتی و کنترل کیفی معرفی شده کارفرما می باشد.
 • اعلام نواقص، تناقضات و مشکلات نقشه های ابلاغی حداقل یک هفته قبل از شروع عملیات اجرایی بر عهده پیمانکار می باشد و قبل از شروع عملیات مجوز لازمه از سوی کارفرما ابلاغ می گردد. لازم به ذکر است تا ابلاغ نقشه ها مدت توقف در زمره ایام قرارداد محسوب نمی شود.
 • پیمانکار متعهد به رعایت برنامه زمان بندی ارائه شده برای اجرای عملیات موضوع قرارداد می باشد.
 • پیمانکار متعهد به استفاده از تجهیزات ایمنی برای کارگران خود می باشد.
 • پیمانکار متعهد است چنانچه خسارتی را به دلیل بی توجهی در اجرای صحیح عملیات مفاد قرارداد بوجود آورد، ملزم به جبران آن باشد.
 • پیمانکار متعهد به جایگذاری صفحات فلزی انتظار برای نما، پله و آسانسور مطابق اسناد و نقشه های دریافتی از کارفرما می باشد.
 • پیمانکار متعهد است کلیه مسایل ایمنی فردی را در کارگاه رعایت نماید و در صورت بروز حادثه مسئولیت ایمنی نفرات زیرمجموعه پیمانکار بر عهده وی می‌باشد.
 • پیمانکار مجوز واگذاری این قرارداد به غیر را ندارد.
 • تامین تجهیزات ایمنی مانند کلاه و کمربند ایمنی استاندارد و متناسب به نوع کار به عهده پیمانکار است.
 • رعایت کلیه موارد حفاظتی پرتگاه ها و بازشوها و اطراف کارگاه مطابق با ضوابط مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۲ به عهده پیمانکار بوده و در صورت عدم اجراء پرداخت هرگونه خسارتی بر عهده وی می‌باشد.
 • تعطیلی کارگاه به دلیل اعتصابات عمومی صنف زیرمجموعه پیمانکار جزء تاخیرات مجاز محسوب می‌گردد.
 • پیمانکار متعهد است به میزان اجرای یکپارچه سقف و ستون و دیوارهای برشی یک طبقه لوازم قالب بندی در کارگاه تهیه نماید.
 • پیمانکار متعهد است بتن ریزی لازم با متراژ حدودی را حداقل ۴۸ ساعت قبل از بتن ریزی به کارفرما اعلام نماید.
 • باز کردن المان های سازه ای بر اساس بند ۹-۱۲-۱-۱۰ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان می‌باشد.
 • تامین نیروی کارگری برای کیورینگ (نگهداری از بتن در فصل گرما)، حفاظت از بتن در برابر یخ زدگی و سرما و جمع آوری بتن باقیمانده در هر نوبت بتن ریزی به عهده کارفرما است.

ماده ۷ – تعهدات کارفرما

 • کارفرما متعهد است صورت وضعیت های پیشرفت کار (موقت) از جانب پیمانکار را حداکثر ظرف مدت ۳ روز پرداخت کند. در صورت تاخیر در پرداخت پیمانکار میتواند سرعت کار را کاهش داده که جزء دیرکرد محسوب نمیشود. لازم به ذکر است چنانچه پس از اعلام بتن ریزی به کارفرما به هر دلیلی بتن ریزی سقف بیشتر از ۳ روز انجام نگردد کارفرما میبایست مبلغ کامل صورت وضعیت پیمانکار را پرداخت نماید.
 • کارفرما متعهد است زمین مورد نیاز برای ایجاد کارگاه و اجرای عملیات موضوع پیمان را همراه با کلیه نقشه های اجرایی مصوب به شکل قابل تصرف و بهره برداری در اختیار پیمانکار قرار دهد.
 • کارفرما متعهد است بیمه نامه تمام خطرات کارگاه ساختمانی همچنین بیمه نامه مسیولیت مدنی در قبال کارکنان و اشخاص ثالث ناشی از انجام عملیات ساختمانی (بیمه C.G.L) را با کلوز کامل پوشش پیمانکاران اصلی و فرعی و نیروهای زیرمجموعه پیمانکاران اصلی و فرعی اخذ نموده و در صورت وقوع حادثه پیمانکار مجاز به استفاده از آن می‌باشد.
 • تامین تمامی مصالح مورد نیاز مصرفی بر عهده کارفرما می‌باشد.
 • تامین ماشین آلات حمل شامل :‌ پمپ و میکسر برای بتن ریزی – حمل کلیه آهن آلات و میلگرد به طبقات برای انجام مفاد پیمان بر عهده کارفرما می‌باشد.
 • تامین مصالح مورد نیاز مصرفی و حمل آن تا درب کارگاه بر اساس نقشه های ابلاغی اعم از میلگرد – بتن – ورق فولادی – میخ – پلاستیک – سیم آرماتوربندی – یونولیت برای داکت ها – نواحی ای که قالب وافل چیدمان نمیشود و درز انقطاع – تخته دفنی و تخته درزگیری (تخته سه لا) – اسپیسر ۳ و ۵ سانتیمتری و …. بر عهده کارفرما است.
 • در صورت تعطیلی بیشتر از ۳۰ روز در مجموع قرارداد با صلاحدید کارفرما یا هر دلیل قانونی و با در نظر گرفتن عدم قصور پیمانکار، پیمانکار میتواند کلیه تجهیزات خود را از کارگاه خارج کرده و شروع به کار مجدد با تنظیم توافقات جدید خواهد بود. در غیر این صورت بابت هزینه اجاره بهاء تجهیزات قالب بندی روزانه مبلغ ……………. معادل ……….. به پیمانکار پرداخت می‌گردد.
 • چنانچه تاخیری بواسطه کارفرما و همچنین تعطیلی بر اساس حوادث غیرمترقبه مانند طوفان و برف و … باشد جزء تاخیرات پیمانکار محسوب نمیشود.
 • رفع هرگونه مزاحمت از طرف مراجع ذیصلاح و یا عوامل محلی برای اجرای عملیات مفاد قرارداد بر عهده کارفرما می‌باشد.
 • تامین وعده غذایی در روز بتن ریزی برای نیروها بر عهده کارفرما می‌باشد.
 • کارفرما متعهد می‌باشد محل دپو میلگرد خود را با نظر پیمانکار تعیین کند. در صورت تغییر محل به درخواست کارفرما، جابجایی میلگردها بر عهده کارفرما خواهد بود.
 • کارفرما متعهد می‌باشد قبل از عملیات بتن ریزی هر مرحله با دستگاه نظارت پروژه هماهنگی های لازم برای تاییدیه عملیات آرماتوربندی و قالب بندی را انجام بدهد.

ماده ۸ – حل اختلاف

هرگاه در اجرای تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف قرارداد اختلاف نظر پیش آید ابتدا طرفین سعی میکنند تا از طریق گفتگو به توافق برسند. در صورت عدم حصول توافق پس از گفتگو و مذاکره طرفین، موضوع مورد اختلاف به جهت بررسی به هییت داوری که متشکل از نمایندگان پیمانکار و کارفرما و نفر سوم داور مرضی الطرفین که از کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی و با انتخاب رییس کانون کارشناسان می باشد ارجاع خواهد گردید که با درخواست هر یک از طرفین انجام میپذیرد. نامبرده موظف است رای خود را ظرف مدت دو هفته ابلاغ نماید و اعلام اختلاف به طرف مقابل به وسیله اظهارنامه به آدرس مندرج در قرارداد خواهد بود و هرگونه تغییر آدرس یا اقدام طرفین که منجر به عدم ابلاغ در آدرس اعلامی گردد مسیولیت متوجه خود وی خواهد بود.

ماده ۹ – شرایط فسخ

 • تاخیر در تحویل کارگاه یا شروع به کار بیش از ۱۵ روز از تاریخ امضاء قرارداد برای طرفین
 • عدم اجرا تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیشبینی شده
 • تاخیر در انجام تعهدات بطوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی طرفین قرارداد بنماید.
 • بروز حوادث قهری یا فورس ماژور باعث خارج شدن طرفین از تعهدات میشود. لازم به ذکر است مشکلات اقتصادی جامعه یا بازار شخصی هر یک از طرفین قرارداد مشمول حوادث قهری نمی‌باشد.
 • کارفرما میتواند بدون هیچگونه تشریفاتی تا قبل از اتمام قرارداد (در صورت قصور پیمانکار در انجام تعهداتش) این قرارداد را یکطرفه فسخ نماید منوط به شروط زیر :
  • پیمانکار تا همان مرحله از کار تسویه کامل شود.
  • کرایه حمل و برگشت تمامی تجهیزات پیمانکار پرداخت گردد.
  • هزینه تامین جرثقیل برای انتقال تمامی تجهیزات پیمانکار به درب کارگاه پرداخت گردد.

ماده ۱۰ – نسخ قرارداد

این قرارداد در ۱۰ ماده و ۲ نسخه تنظیم و بدون خط خوردگی و لاک گرفتگی امضاء و میان طرفین مبادله گردیده که هر نسخه آن حکم واحد را دارد و به تنهایی معتبر می‌باشد.

مهندس علی زارع
مهندس علی زارع

این مطلب چقدر مفید بود؟

میانگین امتیاز 4.5 / 5. تعداد آرا 17

به این مطلب امتیاز دهید.

12 پاسخ
 1. ناصر اسدی
  ناصر اسدی گفته:

  سلام جناب مهندس بنده اسکلت کار هستم اگه ممکنه لطفا بامن تماس بگیرید جهت مشارکت در بتن ریزی سد ۰۹۳۸۷۷۹۴۳۱۶

  پاسخ
 2. علی بنی اسدی زارع
  علی بنی اسدی زارع گفته:

  سلام، استان گیلان شفت هستم 40متر ساختمان قدیمی هست درحال استفاده، که دور تا دور ساختمان می خواهم پی کنی و فنداسیون روی طبقه همکف سقف اجرا کنم، متأسفانه برای پی کنی فنداسیون سطح زمین هموار نیست تقریباً یک متر نا هموار و تراز نیست شناژ یا فنداسیون چطور اجرا کنم روی زمین ناهموار، در ضمن ساختمان موجود احتیاج هست، از راهنمایی شما بزرگوار ممنون و متشکرم. ارادتمند شما بنی اسدی

  پاسخ
  • علی زارع
   علی زارع گفته:

   سلام باید فونداسیون به صورت پلکانی اجرا بشه اگر امکانش باشه
   حتما یک مهندس که در زمینه مقاوم سازی کار کنه بیاد کارتون نگاه کنه

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *