ضوابط پارکینگ شهرداری مشهد

ضوابط پارکینگ شهرداری مشهد
4.8
(31)

در این مطلب قصد داریم به طور اختصاصی در مورد ضوابط طراحی پارکینگ شهرداری مشهد صحبت کنیم. این مطلب مطابق با ضوابط جدید پارکینگ بوده که توسط دوره پنجم شورای اسلامی شهر مشهد منتشر شده است.

توجه کنید ملاک پارکینگ تامین شده تعداد جایگاه پارکینگ مستقل و بدون مزاحمت بوده و صرف تامین متراژ پارکینگ قابل قبول نمی‌باشد.

ضوابط دسترسی های فضای پارکینگ

 • در شرایطی که عرض معبر کمتر از ۴ متر باشد تایید و تامین دسترسی سواره در زمان اخذ گواهی های پروانه و پایان کار مطابق نظر هیئت پارکینگ می باشد. (عرض معبر بر اساس طرح تفضیلی ملاک عمل می‌باشد.)
 • باز شدن درب پارکینگ به سمت بیرون ساختمان ممنوع است.
 • تامین حداقل فاصله بین خودرو و درب پارکینگ به عرض ۳۰ سانتیمتر جهت فضای حرکتی مورد نیاز عابر پیاده الزامی است.
 • در صورت وجود کاربری های مختلط با مسکونی و اقامتی فضای پارکینگ مورد نیاز مسکونی و اقامتی باید به صورت مجزا از سایر پارکینگ های ساختمان تامین شود.
 • تامین دسترسی سواره از محل پخی واقع در تقاطعات مجاز نمی‌باشد.
 • دسترسی مستقیم عابر پیاده از پارکینگ به سایر طبقات بایستی حداقل از طریق راهپله تامین شود.

ضوابط جانمایی درب سواره

املاک جنوبی
 • طول بر تا ۱۲ متر تنها نصب یک درب سواره رو و بیش از ۱۲ متر نصب حداکثر ۲ درب سواره رو مجاز است.
 • در املاک جنوبی دو بر در کل پلاک حداکثر نصب سه درب و برای املاک سه بر حداکثر نصب چهار درب سواره رو به شرط عدم مشمولیت شرایط هفتگانه معافیت تامین پارکینگ مجاز است.
املاک شمالی
 • طول بر تا ۲۰ متر تنها نصب یک درب سواره رو و بیش از ۲۰ متر نصب حداکثر ۲ درب سواره رو مجاز است.
 • املاکی که عمق زمین آنها کمتر از ۵ متر باشد با تشخصی و نظر هیئت پارکینگ منطقه نصب بیش از یک درب سواره بلامانع است.

شرایط هفتگانه معافیت تامین پارکینگ

 1. واقع شدن درب ساختمان در بر خیابانهای شریانی با عرض ۴۵ متر و بیشتر فاقد کندرو
 2. قرار گرفتن درب ساختمان در حریم تقاطع (میدان یا چند راهه) در خیابان شریانی (حریم تقاطع در معابر شریانی به عرض ۲۴تا۳۰ متر برابر ۵۰ متر و در معابر شریانی به عرض ۳۰تا۴۵ متر برابر ۷۵ متر از آکس تقاطع است.)
 3. قرار داشتن درختان کهنسال در مسیر ورودی پارکینگ و عدم امکان جابجایی و قطع آنها به تشخیص کمیسیون ماده ۷
 4. ساختمان در بر کوچه ای قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه (کمتر از ۴ متر به جز برای املاک انتهای کوچه که کمتر از ۳ متر است) امکان عبور خودرو نباشد.
 5. ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد (۱۵درصد و بیشتر) امکان احداث پارکینگ به لحاظ فنی مقدور نباشد. (با اعلام رسمی مهندس طراح)
 6. در صورتی‌ که وضع و فرم ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی به تشخیص هیئت پارکینگ نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
 7. قرار داشتن در حاشیه میدان و تا فاصله ۲۰ متری از آن

ضوابط نحوه جانمایی خودرو

 1. تمامی جای پارک ها باید زیر توده ساختمان قرار بگیرد و هرگونه توقف زیر نورگیر مجاز نیست.
 2. رعایت مسیر کریدور پیاده به عرض ۱ متر (مفید) از درب ورودی تا سرویس پله و آسانسور الزامی است.
 3. در صورت وجود انباری در پارکینگ رعایت کریدور پیاده به عرض ۸۰ سانتیمتر از درب الزامی است.
 4. در صورت وجود تاسیسات (کنتور برق – گاز و تاسیسات اطفا حریق و آتش نشانی و…) رعایت حداقل 0.5 متر فاصله از خودرو الزامی است.

این ضوابط را در ویدیو زیر توضیح داده ایم.

نمونه جانمایی پارک یک خودرو

 1. در فضای محصور بین دو دیوار جانبی
 2. در فضای محصور بین ستون و دیوار جانبی
 3. در فضای محصور بین دو ستون
جانمایی پارک یک خودرو
جانمایی پارک یک خودرو

نمونه جانمایی پارک دو خودرو

 1. در فضای محصور بین دو دیوار جانبی
 2. در فضای محصور بین ستون و دیوار جانبی
 3. در فضای محصور بین دو ستون
جانمایی پارک دو خودرو
جانمایی پارک دو خودرو کنار هم

نمونه جانمایی پارک سه خودرو

 1. در فضای محصور بین دو دیوار جانبی
 2. در فضای محصور بین ستون و دیوار جانبی
 3. در فضای محصور بین دو ستون
جانمایی پارک سه خودرو
جانمایی پارک سه خودرو کنار هم

نمونه جانمایی پارک چهار خودرو

 1. در فضای محصور بین دو دیوار جانبی
 2. در فضای محصور بین ستون و دیوار جانبی
 3. در فضای محصور بین دو ستون
جانمایی پارک چهار خودرو
جانمایی پارک چهار خودرو کنار هم

نمونه جانمایی پارک دو خودرو پشت سر هم

در صورتیکه از دو سمت (جلو و پشت سر) امکان تردد داشته باشد. (با رعایت حداقل کریدور حرکتی خودرو)

 1. در فضای محصور بین دو دیوار جانبی
 2. در فضای محصور بین دو ستون جانبی
پارک ۲ خودرو پشت سر هم
پارک ۲ خودرو پشت سر هم (امکان تردد از هر دو سمت)

در صورتیکه فقط از یک سمت (جلو یا پشت سر) امکان تردد داشته باشد. (با رعایت حداقل کریدور حرکتی خودرو)

 1. در فضای محصور بین ستون و دیوار جانبی
 2. در فضای محصور بین دو ستون جانبی
پارک ۲ خودرو پشت سر هم (امکان تردد فقط از یک سمت)

در صورتیکه از یک سمت امکان تردد داشته باشد :

 1. در فضای محصور بین دو دیوار جانبی
 2. در فضای محصور بین دو ستون جانبی
پارک ۲ خودرو پشت سر هم
پارک دو خودرو پشت سر (امکان تردد از یک سمت)

در فضای محصور بین ۴ دیوار جانبی در صورتیکه امکان تردد از یک سمت وجود داشته باشد. (با رعایت حداقل کریدور حرکتی خودرو)

پارک دو خودرو پشت سر هم در فضای محصور بین ۴ دیوار جانبی
پارک دو خودرو پشت سر هم در فضای محصور بین ۴ دیوار جانبی

جانمایی دو خودرو پشت سر هم در فضای محصور بین ۳ دیوار جانبی در صورتی‌که امکان تردد از یک سمت وجود داشته باشد. (با رعایت حداقل کریدور حرکتی خودرو)

نمونه جانمایی پارک ۳ خودرو پشت سر هم

در صورتیکه از یک سمت و یا دو سمت امکان تردد وجود داشته باشد. (با رعایت حداقل کریدور حرکتی خودرو)

 1. در فضای محصور بین دو دیوار جانبی
 2. در فضای محصور بین دو ستون جانبی
پارک ۳ خودرو پشت سر هم
پارک ۳ خودرو پشت سر هم

در صورتیکه از یک سمت و یا دو سمت امکان تردد وجود داشته باشد. (با رعایت حداقل کریدور حرکتی خودرو)

 1. در فضای محصور بین ستون و دیوار جانبی
 2. در فضای محصور بین دو ستون جانبی
نمونه جانمایی پارک سه خودرو پشت سر هم
نمونه جانمایی پارک سه خودرو پشت سر هم

نمونه جانمایی پارک سه خودرو پشت سر هم در فضای محصور بین سه دیوار جانبی در صورتیکه از یک سمت امکان تردد وجود داشته باشد.

پارک سه خودرو پشت سر هم در فضای محصور بین ۳ دیوار جانبی
پارک سه خودرو پشت سر هم در فضای محصور بین ۳ دیوار جانبی

نمونه جانمایی پارک سه خودرو پشت سر هم در فضای محصور بین ۴ دیوار جانبی در صورتیکه از یک سمت امکان تردد وجود داشته باشد.

پارک سه خودرو پشت سر هم در فضای محصور بین ۳ دیوار جانبی
پارک سه خودرو پشت سر هم در فضای محصور بین ۴ دیوار جانبی

جانمایی ۳ خودرو در فضای محصور بین (۲-۳ یا ۴) دیوار جانبی در صورتی‌که از یک سمت امکان تردد وجود داشته باشد.

پارک ۳ خودرو در فضای محصور بین دیوارهای جانبی
پارک ۳ خودرو در فضای محصور بین دیوارهای جانبی

پارک ۴ خودرو در فضای محصور بین ۲یا۳یا۴ دیوار جانبی در صورتیکه از یک سمت امکان تردد وجود داشته باشد.

پارک ۳ خودرو در فضای محصور بین دیوارهای جانبی
پارک ۴ خودرو در فضای محصور بین ۲یا۳یا۴ دیوار جانبی

نمونه جانمایی پارک یک یا دو خودرو در کنار هم به صورت افقی (زاویه ۹۰ درجه) در فضای محصور بین ۲ دیوار جانبی – ستون و دیوار جانبی و یا دو ستون جانبی با رعایت حداقل فضای مورد نیاز جهت تامین شعاع گردش خودرو

پارک یک یا دو خودرو در کنار هم به صورت افقی
مهندس علی زارع
مهندس علی زارع

این مطلب چقدر مفید بود؟

میانگین امتیاز 4.8 / 5. تعداد آرا 31

به این مطلب امتیاز دهید.

8 پاسخ
 1. حمزه حیات پور
  حمزه حیات پور گفته:

  با سلام
  مطالب واقعا جالب و کاربردی هستن
  خداوند نگهدارتان باشد .
  ریس نظام مهندسی ساختمان استان لرستان

  پاسخ
 2. محمد
  محمد گفته:

  با سلام و عرض ادب بسیار مطالب عالی و کاربردی رو گذاشتین تشکر صمیمانه ما رو پذیرا باشید امیدوارم که همیشه عالی و ثروتمند باشید با احترام غلامی

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *